ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो साना किसान सहकारी

सहकारी पसल सचालन गन ं र्या े जना छ

२०५४ सालमा सहकारी दर्ता भई सरु ु गरिएको यस संस्थाको हाल १४५० सदस्य र कल प ु ँजी २० करोड भन्दा बढी रहेको छ । ु किसानलाई कृषि तथा पशपालन व्यवसाय सम्बन्धि विभिन्न तालिम ु पदान गन ्र्र का साथै गाईपालन भैसीपालन गर्ने चाहने सदस्यहरुको लागि ु सस्तो व्याजदरमा सहकारीले कर्जा समेत उपलब्ध गराईरहेको छ । यो सहकारी गामीण क्षेत्रमा भएका कारण करिब ९०% सदस्यहरु कृषि ्र पेशामा नै निर्भर रहेको हनाले सहकारीको बढी ध्यान पनि कृषि क्षेत्रमा ु नै केन्दित छ । संस्थाले द ्र ग्ध संकलन केन्द ु सञ्चालन गरिरहेको छ र ्र आफनै भवन बनाएर आगामी दिनमा सहकारी उपभोक्ता पसल संचालन गरि कृषकहरुको उत्पादन खरिद गरि उपभोक्तालाई सरल र सलभ ु तरिकाले स्वच्छ र स्वस्थ खाद्यान्न, दग्ध पदार्थ उपलब्ध गराउने लक्ष्यका ु साथ काम गरिरहेको छ ।

बीउ उत्पादनलाइ र्प ाथमिकता

यस सहकारी संस्थाको स्थापना २०६६ सालमा भएको हो र हाल ११०२ सदस्य संख्या र कल प ु जीँ लगभग ६ ु करोड ४५ लाख रहेको छ । यस सहकारी खोल्नको म ु ख्य ु उद्देश्य भनेको पिछडिएका किसानहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्दै वित्तिय पहच प ु ¥याई ु उनीहरुको आर्थिक स्तर उकास्न हो । संस्थाको विशेष ध्यान कृषि तथा पश ु पालन ु क्षेत्रमा नै रहेकोले तरकारी खेती, दग्ध उत्पादनकालागि पश ु पालन कार्यलाई विशेष ु पाथमिकतामा राखेको छ । यस संस्थाले आगामी दिनमा द ्र ध डेरी सञ्चालन गर्ने ु योजना बनाएको छ । तरकारी खेतीको लागि बीउबिजन उपलब्ध गराई एकृकित तरकारी खेती गर्ने अभियानमा रहेको छ । संस्थाले करिब ५० बिघा जग्गामा उन्नत जातको धान र गहँको बीउ उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ ।

घरले उद्या ु ग स्थापना गन े मा र्जा े ड

यस सहकारी संस्थाको स्थापना २०५७ साल कार्तिकमा भएको हो र हाल संस्थाको शेयर सदस्य संख्या १८५० रहेको छ । यस सहकारी संस्थाको शेयर पँजी २ करोड ु २७ लाख ८४ हजार रहेको छ । संस्थाले साना तथा घरेल उद्यम संचालन ु अन्तर्गत अचार बनाउने, सिलाई कटाई गर्ने, ब्याग बनाउने, स्विटर बन्ने ु जस्ता उद्यमलाई विशेष जोड दिनका साथै कृषि तथा पश ु पालन अन्तर्गत ु उख खेती, तरकारी खेती र बाख ु ापालन व्यवसायलाई प ्र ाथमिकतमा ्र राखेको छ । संस्थाले मासजन्य तथा द ु ध जन्य पश ु पालन व्यवसाय गर्नको ु लागि ९% व्याजदरमा कर्जा समेत उपलब्ध गराउदै आएको छ । सहकारी आफैले पनि बाखापालन फार्म संचालन गर्दै आएको छ भने आगामी ्र दिनमा डेरी उद्योग संचालन गर्ने र फलफूल पशोधन उद्योग खोल्ने योजना ्र रहेको छ ।

पशा ्र धन उद्या े ग स्थापना गन े मा र्जा े ड

यस सहकारी संस्थाको स्थापना वि.स.२०५२ सालमा भएको हो र हाल संस्थामा आबद्ध शेयर सदस्य संख्या १५५३ रहेको छ भने संस्थाको शेयर पँजी २ करोड रहेको छ । संस्थाले गाईपालन,माछापालन, तरकारी ु खेती, बाखापालन व्यवसाय मार्फत कृषकहरुको आयआर्यजन बृद्धिमा सहयोग ्र प¥याईरहेको छ भने कृषि यान्त्रीकरण र औधोगिकरणका लागि धान गह ु ँ काट्ने ु मेसिन उपलब्ध गराउनका साथै मिल पनि संचालनमा ल्याएको छ । मास ु जन्य ु पशपालनकालागि संस्थाले ९% र लघ ु कर्जा १४.५ % व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध ु गराईरहेको छ । सख्खा क्षेत्रमा विध ु त जडान गरेर खेत खेतमा सिँचाईको व्यवस्था ु गरेको छ । संस्थाले खल्ला दिशा म ु क्त अभियानलाई सफल बनाउन हरेक घर ु परिवारलाई ८ वटा रिंग ,२ वटा ढक्कन र प्यान निःशल्क वितरण गरेको छ । धानको ु बीउ पशोधन गर्नको लागि मिल संचालन गर्ने योजना संस्थाको रहेको छ ।