राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रम

राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रम

परिचय

औद्योगिक बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको विकास तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग पुयाई रोजगारीको अवसरमा वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापना सहयोग पुयाउने मूल उद्देश्यका साथ कृषि विभागको वि.सं.२०६१ को नयाँ संरचना अनुसार कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग मातहतको वाली विकास निर्देशनालय अन्तरगत रहने गरी यस कार्यालयको स्थापना भई आफना कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको छ ।

 

| Advertisement |

Promotional banner

    

 

 

यस कार्यक्रमले औद्योगिक बालीहरु मध्ये मूलत तेलहन वालीहरु जस्तै तोरी, रायो, बदाम, सुर्यमुखी आदि, उखु तथा जुट वाली सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेको छ । विगत आ.व देखि रबर खेतीमा समेत केही कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ ।

यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष(२०७१÷२०७२) सालको अनुदानको कार्यक्रमको विवरण
यस कार्यक्रम अन्र्तगत आ.व २०७१÷७२ मा संचालन हुने अनुदानका कार्यक्र

महरु देहाय बमोजिम रहेका छन्

१) वीउ उत्पादन कार्यको लागि घुम्ती कोष स्थापनामा सहयोग ।
२) वीउ उत्पादक समूह÷सहकारीहरुलाई उत्पादित तेलहन÷जुटको वीउ विक्रिको परिमाणमा अनुदान
३) पुराना रेटिङ्ग पोखरी सुधार तथा मर्मत
४) उखु नर्सरी स्थापनामा सहयोग
५) रबर नर्सरी सुद्धढिकरणमा अनुदान सहयोग
६) रबर स्टम्प (कलमी विरुवा) खरिदमा अनुदान सहयोग

अनुदान कार्यक्रम संचालन हुने संभावित महिना÷साल
ड्ड तेलहन वालीसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको लागि पहिलो र दोश्रो चौमासिक
ड्ड उखुवालीसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको लागि पहिलो र दोश्रो चौमासिक
ड्ड रबर र जुटको लागि दोश्रो देखि तेश्रो चौमासिक अवधीमा
अनुदान प्राप्तीका लागि कृषि व्यवसायी वा

 

किसानले गर्नुपर्ने तयारी पुयाउनु पर्ने प्रक्रिया

यस कार्यक्रमबाट उपलव्ध गराइने अनुदान सहयोग लिनको लागि नेपाल सरकारद्धारा स्वीकृत कार्यविधिमा उल्लेख भएका प्रक्रिया पु¥याएका कृषक÷समूह÷सहकारी÷व्यवसायीहरुको आवश्यक कागजातहरु सहितको निवेदन कार्यक्रम लागू भएका सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत जि.कृ.वि.का को सिफारिस सहित राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रममा पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी पेश हुन आएको माग निवेदनहरुलाई सम्बन्धित क्रियाकलापको लागि चालु आ.व. मा स्वीकृत भएको बजेटको सीमामा रही कार्यक्रम प्रमुखको अध्यक्षतामा गठित मूल्याङ्कन समितिको मूल्याङ्कन एंव सिफारिसका आधारमा अहनुदान सहयोग उपलव्ध गराइनेछ । (कार्यविधि सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि धधध।अममलभउब।िनयख।लउ मा हेर्न हुन ।)

 

राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रमका कार्यलय प्रमुखको छोटो परिचयः
नामः शशीरत्न शाक्य
पदः प्रमुख, राजपत्रांकित प्रथम
कार्यालयः राष्ट्रिय औद्योगिक बाली विकास कार्यक्रम,
बाली विकास निर्देशनालय, कृषि विकास विभाग, हरिहर भवन ।